3 tháng 5, 2010

Nhật ký Lưu Quang Vũ, 16 tháng 6 1963

Một ngày chủ nhật vui tươi: Chiều đi xem "Khởi đầu". Tối xem xiếc "Trung Quốc": rất giỏi và giầu tính chất dân tộc. Càng thêm yêu cái xứ sở mà mình đã yêu từ tầm bé: Có liễu Hàng Châu, có Bắc Kinh, có Lương Sơn Bạc, Vạn Lý Trường Thành, Vạn Lý Trường Chinh, có Đỗ Phủ, có Hoàng Hà và có Bác Mao.

A joyful Sunday: in the evening I saw "Beginning". At night saw the "China" circus: very skillful and full of national character. I love even more the land that I've loved since I was little: There are the willows of Hangzhou, there's Beijing, there's Liang Shanbo, there's the Great Wall of China, there's the Long March, there's Du Fu, there's the Yellow River and there's Uncle Mao.

Nguồn: Lưu Quang Vũ, Di cảo (TPHCM: Nxb Lao Động, 2008), tr. 20-21.

Không có nhận xét nào: