25 tháng 2, 2010

Hải Phòng 1955Trong một bộ ảnh của nhà nhiệp ảnh Howard Sochurek với chủ đề Evacuation of Haiphong (tản cư Hải Phòng).

Không có nhận xét nào: