25 tháng 2, 2010

Hải Phòng 1955



Trong một bộ ảnh của nhà nhiệp ảnh Howard Sochurek với chủ đề Evacuation of Haiphong (tản cư Hải Phòng).

Không có nhận xét nào: