16 tháng 10, 2009

Âm nhạc biểu hiện ý kiến như thế nào

How Music Expresses Ideas là sách của Sidney Finkelstein viết năm 1952 rồi được tái bản và sửa lại năm 1970. Sidney Finkelstein là một người cộng sản Mỹ chân chính từng làm nhà báo và soạn nhiều sách. Gọi ông là một người tuyên truyền cho nước Liên Xô thì chắc cũng không sai.

trang 107-8 của bản International Publishers, 1970:

The working class approach to music combines the humanity of folk music, the continual search for genuine imagery born out of the people's life and struggles against oppression, with the techniques to be learned from the cumulative development of musical realism.

Sự tiếp cận âm nhạc của giai cấp lao động kết hợp tính nhân văn của nhạc dân gian, sự tìm tòi liên tục đến những hình tượng đích thực ra đời từ đời sống và đấu tranh chống sự bóc lột của nhân dân, với các nền kỷ thuật học được từ sự phát triển tích lũy từ chủ nghĩa hiện thực âm nhạc.

It seeks both an art of daily use and one presenting the richest and broadest dramatic and social experience.

Nó tìm đến một nghệ thuật của những việc sử dụng thường ngày và một khác trình diễn kinh nghiêm có tính kích động và xã hội rộng rãi nhất.

In working-class countries, music like all art is removed from the competitiveness of the private market place and from the remnants of private patronage.

Trong các nước quyền giai cấp lao động, nhạc như các loại nghệ thuật khác được loại bỏ từ sự cạnh tranh của thị trường tư nhân và từ những vết tích của sự đỡ đầu tư nhân.

Music is supported by and easily available to the mass of people.

Âm nhạc được sự bảo trợ của và sự tiện lợi cho đại đa số nhân dân.

It is as much their right as the right to work, and as available as bread.

Nó là một loại nhân quyền như quyền đi làm, và có sẵn như bánh mi.

Symphonic concerts, opera, chamber music organizations, have no trouble existing.

Những buổi biểu diễn nhạc giao hưởng, opera, các đơn vị nhạc thính phòng không gặp khó khăn nào mà cứ tồn tại.

At the same time, there is a great expansion of amateur music-making, singing and instrumental performance groups, which in itself is a rich musical education for the people taking part.

Cùng một lúc, các loại chơi nhạc nghiệp dự và các đoàn ca hát là chính một nền nền giáo dục âm nhạc phong phú cho các người tham gia.


Dù ông ấy viết rất nhiều tôi cho rằng Anh văn của ông ấy không hay lắm vì ngữ pháp không chính xác và cũng bị cứng nhờ tính giáo điều. Nhưng được viết và xuất bản những ý kiến này chứng minh đến sự phổ biên của các ý hiện thực xã hội chủ nghĩa trên đất Mỹ. Và các ý của ông cũng nghe khá bùi tai. Ông viết đến một thiên đường âm nhạc có sẵn trên trái đất trong cách nước được quyền của giai cấp lao động. Chắc một thế hệ người Việt có sống thời thiên đường ấy. Đến bây giờ vẫn còn những người (Mỹ lẫn Việt Nam) muốn quay trở về miền thiên đường thời ấy.

2 nhận xét:

GS nói...

Bài dịch của anh rất thú vị, nhưng có vài từ anh dùng không chính xác ngôn ngữ Việt lắm, em xin chỉ ra vài chỗ theo ý kiến của em, có gì anh xem thử

Tựa đề: Ideas: Ý kiện ==> ý kiến
Đoạn 1 dòng 4: Tuyền truyến ==> tuyên truyền
Đoạn 2 dòng 3: Struggles - Đánh tranh ==> đấu tranh
Đoạn 3: (sửa thành) ==> Nó tìm kiếm cả thứ nghệ thuật hàng ngày ta vẫn sử dụng lẫn thứ nghệ thuật tượng trưng cho một cảm xúc kịch tích và xã hội sâu sắc nhất, bao quát nhất.
Đoạn 4 dòng 1: all: từng ==> các/những
Đoạn 4 dòng 2: remove: loại bò ==> loại bỏ

Chúc anh ngày vui.
Hiển

tây bụi nói...

Cám ơn Hiển - tôi có sửa lại rồi. Bản dịch Đoạn 3 của Hiển thì tôi vẫn thấy chưa được.

Có lẽ "Nó tìm kiếm cả thứ nghệ thuật nhân sinh hàng ngày lẫn thứ nghệ thuật thể hiện một cảm xúc kịch tích và xã hội sâu sắc nhất, bao quát nhất."

Cách viết tiếng Anh của ông Finkelstein không hay lắm.