5 tháng 3, 2017

Institut musical de Hanoi (fondé en 1913)Mlle Y. Périé-Poincignon
directrice

Annuaire général de l'Indochine 1918, Partie commerciale (Hanoi: Imprimerie d'Extrême Orient, 1918), tr. 69.

Boulevard Gambetta = Trần Hưng Đạo


Bà Yvonne Périé là con gái nuôi của Albert Poincignon.  Ông là người thành lập Conservatoire Français d'Extrême-Orient ở Hà Nội năm 1927.  Nhưng Institut Musical de Hanoi (Viện Âm nhạc Hà Nội) được lập từ 1913 và có các sinh hoạt từ năm 1913 đến năm 1944-5 gì đó. Nhạc Viện có nghĩa tổng quát (dạy các loại đàn) nhưng ở Institute Musical de Hanoi bà Périé chỉ dạy đàn piano, thanh nhạc, và các môn hòa âm, sáng tác, xướng âm và múa.

Những năm đầu Institut Musical de Hanoi chỉ có học sinh người châu Âu.  Nhưng đến những năm 1930 và Périé từng dạy đàn piano cho rất nhiều học sinh người Việt.  Bà Périé cũng dạy nhạc ở Lycée Albert Sarraut đến năm 1952-1954 gì đó.  (Xem Đinh Trọng Hiếu, "À la gloire de notre lyćee, à la gloire de noi amis," Tuvietfr (25 tháng ̀5 2016)).  Nghĩa là bà sống và dạy âm nhạc ở Hà Nội hơn 40 năm và như vậy cũng góp phần xây một nền âm nhạc mới cho Việt Nam.

Không có nhận xét nào: