20 tháng 1, 2017

tâm lý chiến của Kissinger năm 1972

Memorandum

The White House
Washington

(The President Has Seen)

Information
July 29, 1972

Secret/Sensitive

Memorandum for: The President
From: Henry A. Kissinger
Subject: Psychological Offensive -- Vietnam

?[erased]? a significant expansion in the "Mother Vietnam" ?[erased]?.  This includes enhanced technical capabilities, more time on the air, and improved programming tailored to North Vietnamese interests and concerns.

Good

Giác thư

Tòa Bạch Ốc
Hoa-Thịnh-Đôn

(Tổng thống đã đọc)

Tin tức
29 tháng 7 1972

Bí mật/Tế nhị

Giác thư gửi: Tổng Thống
Từ: Henry A. Kissinger
Đề tài: Cuộc Tấn cộng Tâm lý chiến -- Việt Nam

?[bị xóa]? sự mở rộng đáng chú ý trong "Mẹ Việt Nam" ?[bị xóa]?.  Đây bao gồm năng lực kỷ thuật nâng cao, thêm thì giờ phát sóng, và các chương trình được cải tiến điều chỉnh cho các sở thích và điều lo lắng của dân Bắc Việt.

Hay

Secret/Sensitive

     -- satirical commentary
     -- anti-war poetry sung by male and female voices
     -- parodies of hard-line North Vietnamese songs

Comment: We consider this radio project to be a vital and productive part of our overall psywar effort.

Bí mật/Tế nhị

     -- bài bình luận châm biếm
     -- các bài thơ phản chiến của các giọng ngâm nam và nữ
     -- các ca khúc nhại theo các bài hát cương quyết Bắc Việt

Chúng tôi coi công trình đài phát thanh là một bộ phận quan trọng và đầy hiệu quả của nỗ lực tâm lý chiến toàn bộ.


Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn luôn băn khoăn về mưu đồ tâm lý chiến của nước Mỹ.  Trên đây là một bức thư chính thức của bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Henry Kissinger gửi Tổng thống Richard Nixon.  Nixon đọc và đồng ý rồi ghi "Good."

Chế độ cộng sản cứ cho rằng nhạc Mỹ, nhạc rock và nhạc "giựt gân" là những kiểu nhạc tâm lý chiến của Mỹ.  Hay nhạc ru ngủ, ủy mị của Việt Nam cũng được coi là nhạc tâm lý chiến.  Kissinger (hay văn phòng của Kissinger) khôn hơn.  Họ định áp dụng nghệ thuật ngâm thơ.  Còn họ cũng muốn áp dụng sư khôi hài hơn những lời giảng dạy.  Tôi không muốn họ được thực hiện kế hoạch này.  Tôi không biết các ca khúc nhai theo các bài ca cách mạng được phổ biên.

Không có nhận xét nào: