27 tháng 9, 2015

Đáp bài Thăm bác Tản Đà (ở Phong hóa ra ngày 27-9) - Tản Đà (1935)

Lời nói đầu. - Mới đây, chúng tôi đến thăm ông Tản Đà là đến thăm một nhà thi sĩ.  Tuy ông về phái cũ, chúng tôi về phái mới, song hiện nay chúng tôi chỉ coi ông như một nhà thi hào và quên ông là một nhà làm báo mà chúng tôi đã công kích vì không cùng một ý tưởng.

Introduction. - Recently we have visited Tản Đà, have visited a poet.  Although he's of the old school, and we are of the new school, however how we just view him as great poet and that he's a journalist and that we have assailed him as not having the same conception as us.
....

Dưới đây đăng bài thơ của ông đáp lại bài thơ của Tú mỡ.

Nhắn cho con nhạn về Hà:
Những ai chơi bến sông Đà hôm xưa.
Mây xuôi, rồng ngược hững hờ.
Đá ngơ ngẩn núi, nước lờ đờ sông.
Khó thay! hay chữ "tương phùng,"
Nản lòng ai đến, thiệt lòng ai đi.
Mong sao hội ngộ có kỳ,
Rượu ngon cất chén, ta thì cùng vui.
Bây giờ mây ngược, rồng xuôi,
Sông vơ vẩn khúc, non bùi ngùi cây.
Tưởng còn "anh Tú" đây đây!

A message sent by swallow to the town of Hà:
To someone who days past visited the river Đà river.
Clouds flow, the dragon goes against them with nonchalance.
A stone struck dumb by the mountain, water's slow witted in the river.
It's really hard! Just two words "come together,"
Disappointed at arrival, forthright at departure.
How I wish the reunion would reprise
Good wine, raising a glass, we'd be happy together.
Now clouds reverse to counter the floating dragon,
The river hangs about the bend, the mountain is sad at the tree.
Imagine that "brother Tú" was still around!

Tản Đà

Ông Tản Đà không dùng trạm giây thép để gửi thư, ông dùng nhạn đỡ tốn tiền tem (và đợi đến khi có tầu bay đưa thư).  Mây xuôi rồng ngược... muốn chừng ông ví mình là mây, mà chúng tôi là rồng vậy.  Mong sao hội ngộ có kỳ... rượu ngon cất chén... là ý ông muốn uống rượu. Nhưng rồng (nghĩa là chúng tôi) đã xuôi và đem rượu đi mất rồi, cho nên ông mới hạ xuống câu:
Sông vơ vẩn khúc, non bùi ngùi cây.
Thật là tuyệt vậy!

Mr Tản Đà doesn't use the telegraph station to send a letter, he uses the swallow to save stamp money (and waits until there's a train to send the letter).  Clouds flow, the dragon goes agains them ... you'd want to guess that he compares himself to cloud, thus we are the clouds.  You would hope the reunion would have a reprise ... delicious wine lifting a glass... means he wants to drink.  But the dragon (meaning us) have gone and taken away the wind, thus he lowers this sentence:
The river hangs about the bend, the mountain is sad at the tree.
That's just perfect!

nguồn: Phong Hóa 157 (11 octobre 1935), tr. 9


Trước bài báo này của mùa thu năm 1935 báo Phong Hóa đánh Tản Đà suốt.  Báo ấy cũng đăng nhiều bức tranh châm biếm ông.  Tất nhiên ông Tú Mỡ đại diện phe cũ của tờ báo ấy mà có thể hiểu biết và thông cảm với Tản Đà.

Thực sự thì khó biết là như thế nào, nhưng sau bài báo này nhóm Tự Lực Văn Đoàn thay đổi ý về Tản Đà.  Có một số bài thơ của Tản Đà được đăng trên báo.  Còn nữa ông thường xuyên được đăng những bản dịch thơ kinh điển Trung Quốc đăng trên trang báo Ngày Nay đến lúc ông chết.

Không có nhận xét nào: