4 tháng 9, 2015

Hai cái nạn (Two Calamities) - Xuân Tiên (1955)

Thời sự bằng thơ
Current events in poetry

Miền Nam nước Việt hiện giờ
The South of the Vietnamese land nowadays
Có hai cái Nạn xẩy ra song hành:
Has two Calamities happening in tandem:
Trước tiên là nạn "ma lanh"
First of all the "malicious" calamity
"Cô bồi" đầu chợ, cuối thành nghênh ngang
"Cowgirl" at the market entrance, haughty outskirts
Học theo thầy Mỹ ngông quàng
Learned from her nutcase American teachers
Lố lăng y phục, sỗ sàng kiểu chơi:
Strange clothing, unrestrained in her amusements:
Quần ống chẽn, áo cò mồi
Tight flared pants, a revealing blouse
Giầy đinh cao cổ, tất mùi bịt chân
High top shoes, socks scented to cover up their odor
Mũ vành to tựa cái mâm,
Wide-brimmed bonnet like a food tray
Che vênh nửa mặt lầm lầm, tráo trơ
Coquettishly concealing a stern, roguish face
Nói năng cộc lốc, cà lơ
A curt, rowdy conversation
Chuyên môn diễu phố phất phơ xin... tình
Speciales in parading down the street idly asking... for love
Cạn tiền, quay họp "mít tinh"
When broke, she turns around to meet at "gatherings"
Trèo tường, khoét ngạch đình huỳnh xoay xu
Scaling walls, bores holes confident they manage to pick up some loot
Liền sau cái nạn "bồi cô"
Right after there's the calamity of "girly boys"
Là đoàn người sống bơ vơ hè tường
Bands of them living abandoned along sidewalk walls
Bỏ nhà, bỏ đất quê hương
Leaving their homes, their native lands
Tin lời "thống Diệm" lên đường "tự do"!
Believing the words of "Prez. Diệm" on the road to "freedom"!
Nằm đường, ngủ chợ co ro ..
They lie on the streets, sleeping curled up in the market
Ngặt nghèo hành khất, đói no thất thường.
Perilously go begging, hungry or full it's unpredictable

Thấy đồng bào khổ thì thương
Seeing our compatriots miserable we feel pity
Ngẫm lời khoác lác lại càng ghét căm.
Reflecting on their bragging we feel more hatred
Con cò đậu mớ rau răm
A stork alights on a bunch of knotweed
Đắng cay này tự một thằng họ Ngô!
The bitterness comes from a jerk named Ngô!

nguồn: Thời mới 23 tháng 11 1955, tr. 2.

1 nhận xét:

nói...

"Chuyên môn diễu phố phất phơ xin... tình"
Chỗ này hiểu theo đúng nghĩa đen thôi, "xin tình" tức là "asking for love (or for sex)", chứ không phải do giọng người miền Nam đọc chữ "tiền" đâu.