26 tháng 1, 2015

Loa (Loudspeakers) - Trần An (1975)

Nhắc khéo đôi vần
A prescient reminder in rhyme

Nhiều nơi có hệ thống loa
Many places have a loudspeaker system
Gần đây sử dụng khá là linh tinh
Nowadays they're used quite sloppily
Đang lặng yên thình lình loa phát
It's quiet then all of a sudden the loudspeakers blare
Nghe ầm ầm như quắt vào tai:
Sounding so loud they're screaming in your ear:
Vật dùng chả biết của ai
The equipment, who knows whose it is?
Một ông nhặt được lên "đài" bản tin
One gentleman gleaned, for the "radio," a news bulletin
Có những vị qua nhìn thấy máy
Some honorables pass and look at the equipment
Cũng đàng hoàng tỉ toáy mở chơi
Also openly fidget and turn it on for fun
"Một! Hai!" hô thử chán rồi
"One! Two" the scream out in boredom
Lại còn cười thử một hồi "hô! hô!'
Then laugh with a round of "hah, hah, hah!"
Loa phát chẳng kể giờ, kể buổi
The speakers sound at any hour, any time
Cứ như là muốn chửi cái tai
Like it wants to insult the ears
Giữ loa hãy nhớ câu này
Keep an eye on the speakers and remember
Quản ngay, đừng để mạnh ai nấy dùng!
Manage it now, don't let whoever wants to use it!

nguồn: Hà Nội mới 16 tháng 4 1975, tr. 2.


Ô niêm âm thanh thì Hà Nội có từ hơn 40 năm.  Cả miền bắc Việt có một hệ thống loa phát thanh ở khắp mỗi chỗ.  Song lẽ người có trách nhiệm về hệ thống ấy phải gọi là nghiệp dự, không nghĩ đến tác dụng của âm thanh qua hệ thống loa đó.  Đến bây giờ hệ thống loa cứ "chửi cái tai."  Tại sao không biết bỏ?

Không có nhận xét nào: