23 tháng 1, 2015

Chương trình ngày kháng chiến tại Hà Nội (1945)

Tất cả nhà nào cũng đều treo cờ, gián giấy, căng biến có để hai khẩu hiệu:

Cương quyết dành độc lập.

Ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam bộ.

Hà-Nội. Tại nhà Hát Lớn

— 9 giờ: Cử Tiến quân ca trước máy phát thanh
— 9 giờ 5: Nói trước máy phát thanh:

Chủ tịch Hồ chí Minh
Bộ trưởng Trần huy Liệu
Đại biểu Tổng bộ Việt Minh

— 9 giờ 50 Du kích ca.

nguồn: Cứu quốc 29 tháng 10 1945, 2

Không có nhận xét nào: