Ngày 23 tháng 01 năm 2015

Chương trình ngày kháng chiến tại Hà Nội (1945)

Tất cả nhà nào cũng đều treo cờ, gián giấy, căng biến có để hai khẩu hiệu:

Cương quyết dành độc lập.

Ủng hộ cuộc kháng chiến anh dũng của đồng bào Nam bộ.

Hà-Nội. Tại nhà Hát Lớn

— 9 giờ: Cử Tiến quân ca trước máy phát thanh
— 9 giờ 5: Nói trước máy phát thanh:

Chủ tịch Hồ chí Minh
Bộ trưởng Trần huy Liệu
Đại biểu Tổng bộ Việt Minh

— 9 giờ 50 Du kích ca.

nguồn: Cứu quốc 29 tháng 10 1945, 2

Không có nhận xét nào: