11 tháng 11, 2014

tấm ảnh Vị Thanh, Cần Thơ (10/1971) từ Bruce J. Solberg Collection

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vị Thanh thuộc Chương Thiện
Xe đò chạy Vị Thanh <---> Cần Thơ