14 tháng 11, 2014

tấm ảnh Huế chụp từ trên không (2/1969) - Sheelagh Field Collection

Link to Slide
Cố đô 1 năm sau Tết Mầu Thận

Lăng Minh Mạng


Lăng Khải Định


nguồn ảnh: Sheelagh Field Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: