2 tháng 10, 2014

Tuyên ngôn về tự do của bọn Nhân-Văn--Giai-Phẩm (A Declaration of Freedom by the Nhân Văn Giai Phẩm Gang) - Lê Văn Hiệp (1958)

Tự do luyến ái // Gia đình là nấm mộ chôn tình yêu

Sexual freedom // The family is a grave to bury love


nguồn: Thời mới 25 tháng 4 1958, tr. 4

Khái niệm chữ vàng / hoàng / 黄 của người Trung Hoa thời Mao là màu tiêu biểu cho sự dâm ô, sự trụy lạc. Bọn Mao Trạch Đông (y như người theo nho giáo) rất là thanh giáo chủ nghĩa. Ca khúc có tính lãng mạn một chút bị quy chụp là vàng.  Vậy mà lúc bôi nhọ các người tham gia Nhân Văn Giai Phẩm là thì những người theo đạo Mao Trạch Đông cho là các nhà văn chủ trương "tự do luyến ái" và cũng cho rằng "gia đình là nấm mộ chôn tình yêu."

Theo tôi biết thì câu "hôn nhân là nấm mộ chôn tình yêu" là câu phổ thông, chứ phải là gia đình là nấm mộ chôn tình yêu.  Nhưng tổ ấm gia đình được coi như thiêng liêng hơn cả nền hôn nhân.

Nếu hôn nhân bị áp đạt như thời phong kiến (và đối với các đảng viên đảng Cộng sản lúc bấy giờ) thì gọi là nấm mộ tình yêu là phải.  Song nói là hôn nhân là nấm mộ tình yêu không có nghĩa là chủ trương sa đọa trong đời cá nhân.

Nhân Văn Giai Phẩm là một nhóm văn chương hay một nhóm chính trị.  Trên trang của các tạp chí của nhóm ấy họ không hay ít đề cập đến chuyện tình dục.  Chắc đa số dân đọc báo không biết gì mấy về các tạp chí ấy. Như vậy, cấp lãnh đạo văn nghệ đánh từng cá nhân tham gia theo kiểu từng gọi là argumentum ad hominem.  Ba chữ tiếng La-tinh này có nghĩa là tranh luận về người (chứ phải tranh luận về ý kiến).  Theo Oxford English Dictionary ad hominem có nghĩa là "...attempting to disprove an argument or proposition by attacking the beliefs or character of the person proposing it" (cố chứng minh lời lý lẽ hay tuyên bố là sai do đánh niềm tin hay phẩm chất của người tuyên bố).  Từ điển online Urban Dictionary nói thẳng hơn: "Ad hominems are used by immature and/or unintelligent people because they are unable to counter their opponent using logic and intelligence (Ad hominems bị người non nớt hay tối dạ áp dụng vì họ có khả năng để chống lại đối thủ họ với lô gíc hay trí óc của họ).

Không có nhận xét nào: