13 tháng 10, 2014

tấm ảnh Vĩnh Long từ Bruce J. Solberg Collection (1970-1)nguồn ảnh: Bruce J. Solberg Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: