19 tháng 10, 2014

tấm ảnh từ Bruce J. Solberg Collection, Cần Thơ, Vĩnh Long (1970-1971)


Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide

nguồn ảnh: Bruce J. Solberg Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: