24 tháng 6, 2012

tấm ảnh từ Robert L. Gray Collection


Chợ Lách
Không có nhận xét nào: