Ngày 24 tháng 06 năm 2012

tấm ảnh từ Robert L. Gray Collection


Chợ Lách
Không có nhận xét nào: