29 tháng 6, 2012

tấm ảnh từ George H. Keiling CollectionQuy NhơnBệnh viện An Khê

Nguồn: George H. Keiling Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: