Ngày 05 tháng 03 năm 2011

Thêm vài tấm ảnh của Randall Lee Foster

Thêm vài tấm ảnh của Randall Lee Foster Collection ở Vietnam Center and Archive.Không có nhận xét nào: