9 tháng 2, 2017

cô đầu làm quảng cáo

-- Mới ngày nào chị còn ho xù xụ, mà nay đã ra hát được rồi à!
-- Em mất bạc trầm rồi đấy, mà không khỏi, may có người mách đến Võ Văn Vân 86 hàng Bông thì em mới được như vậy.

nguồn: Ngày Nay #207 (11 mai 1940), tr. 3.

Ngày xưa các cô đầu là hot girl, phải không?  Họ có địa vị để được làm quảng cáo.  Xem quảng cáo này nữa để hiểu biết thêm về văn hóa phi vật thể.


Không có nhận xét nào: