6 tháng 6, 2015

"Lệnh mới" với hàng rong (New Degree For Itinerant Vendors) - (1933)Vừa qua quan Đốc-lý ra lệnh cho bọn chị em hàng rong chúng tôi phải nộp tiền lấy vé tháng, mới được bán hàng rong tại các phố Annam và có hạn chế rằng: ai định bán tại khu nào phải lấy vé bán riêng tại khu ấy, không được bán sang khu khác, hễ ai trái lệnh ấy, thì sẽ phải phạt.

Recently the mayor issued an order that our sisters, the itinerant vendors, must pay fees for a monthly ticket so they'll be able to sell their wares on Annamite streets with the restriction: whoever plans to sell in any district must get the ticket to sell in that district, they cannot cross over to sell in another district, anyone who violates this order will be fined.

nguồn: Ngọ Báo 23 aout 1933, tr. 1

Việc bán hàng rong là một công việc truyền trống của Việt Nam.

Chính quyền nào cũng muốn quản lý, quy định hay cấm công việc này - chắc vì người bán hàng rong không có quyền trong xã hội - là dân nghèo, dân nông thôn, và chủ yếu là phụ nữ

Trách thực dân thì được.  Nhưng dân bản xứ lấy chính quyền thì họ cũng thế. Có lẽ "lẽ phép" hiện đại họ mà được học theo thực dân đổi quan điểm của người bản xứ?

Không có nhận xét nào: