30 tháng 5, 2015

Trước khi nghe hát ... - Tran A (1936)


Trước khi nghe hát hãy xin quan sơi tạm chén nước ... 
... "tống khẩu" đã

Before you listen to the music, your honor, do me the favor of taking this cup of tea ...
... and "rinse your mouth"

nguồn: Phong Hóa #181 3 tháng 4 1936, tr. 4


Có gì lịch sự hơn mời khác xơi một chén nước chè?  Có gì văn minh hơn tham gia văn hóa phi vật thể?  Lại bị sư tử tấn công.

Không có nhận xét nào: