2 tháng 6, 2014

thêm tấm ảnh từ Forrest B. Lindley Collection, tháng 6-10/1968

Link to SlideLink to SlideLink to Slide

nguồn: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: