5 tháng 6, 2014

Tại Trường Dạy Âm Nhạc (1927)


Các học sinh ở các xứ về học tại trường âm nhạc Hanoi.  Nay nhà trường lại muốn nhờ những nhà ở Hanoi giúp cho các học sinh ấy có chỗ ăn ngủ, vậy ai muốn giúp thì ngày nào cũng từ 9 đến 11 giờ xin mời đến viện Bảo-tàng Maurice Long (khu nhà Trung kỳ) để cho biết giá tiền là bao nhiêu.

nguồn: Hà Thành ngọ báo 7 décembre 1927, tr. 1.


Conservatoire d'Extreme Orient (Nhạc Viện Đông Dương) mở cửa năm 1927.  Qua sách sử thì có thông tin về các nhạc sĩ gốc Hà Nội như Nguyễn Văn Giệp, Nguyễn Hữu Hiếu, Phạm Đăng Hinh, Nguyễn Xuân Khoát, Phạm Huy Kỳ, Phạm Huy Quỹ, và Đỗ Tình học ở trường đó.  Nhưng ông Quỹ kể cho tôi nghe rằng đã gần độ một trăm học sinh, học trò từ các miền Đông Dương đến học.  Như vậy các người tổ chức nhà trường này phải lo đến chuyện tìm chỗ ở trọ cho các học sinh.

Không có nhận xét nào: