9 tháng 6, 2014

Một buổi hòa nhạc vĩ đại tại vườn hoa Chí Linh (1946)

Nha Thanh Niên Thể Dục và hội Khuyến Nhạc sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc vĩ đại gồm các nhạc sĩ sốt sắng giúp vui vào ngày 1 tháng 9 sắp tới tại vườn hoa Chí Linh để kỷ hiệm cuộc Cách Mạng tháng Tám.

Yêu cầu các nhạc sĩ vui lòng công tác.

Hỏi Nha Thanh Niên số 4 phố Quang Trung Hà Nội (Phòng Cổ Động Tuyên Truyền)

nguồn: Cứu Quốc 12 tháng 8 1946, 3.Không có nhận xét nào: