14 tháng 5, 2014

thêm tấm ảnh từ Forrest B. Lindley Collection 12/1968

h

nguồn ảnh: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: