6 tháng 5, 2014

thêm tấm ảnh từ Forrest B. Lindley Collection - tháng 10 1968 đến tháng 8 1969


nguồn: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: