24 tháng 5, 2014

tấm ảnh Forrest B. Lindley Collection 1969


Hãy nội dậy họp lực với quân giải phóng và đồng bào lập đổ chế độ Mỹ Thiệu Kỳ giành chánh quyền về tay nhân dân

Nhạc kích động?

Thà chết không hàng giặc

nguồn ảnh: Forrest B. Lindley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: