7 tháng 5, 2014

thêm tấm ảnh từ Richard E. Wood Collection

Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide Link to Slide
Phòng hớt tóc Hiệp Thành.  Biến có hình Elvis Presley.  268 Lê Thánh Tôn, Sài Gòn.  Có người đàn ông ngồi đọc báo trang to.

nguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: