28 tháng 12, 2011

Sài Gòn xưa - home movieSouth Vietnamese Navy Armored Troop Carriers and a Command and Communications Boat. A trip to the zoo. Đây là một phim cỡ Super 8mm (chất lượng home movie) quay tháng 3 1968 ở Sài Gòn. Đoạn đầu có nhiều hình ảnh đường phố. Đoạn cuối chiếu cảnh sở thú Sài Gòn. Nguồn phim là William McCall Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: