26 tháng 12, 2011

ảnh Sài Gòn, Đà Nẵng 5/1968 của Ogden Williams Collectionđường phố Đà Nẵng


"Hue Trinh, Saigon girl"


nguồn ảnh: Ogden Williams Collection, Vietnam Center and Archive, Texas Tech University.

Không có nhận xét nào: