20 tháng 12, 2011

ảnh Sài Gòn, Đà Lạt 1968 của Ogden Williams Collection

trên đường đi Đà Lạt


gần Đà Lạt
nguồn ảnh: Ogden Williams Collection, Vietnam Center and Archive, Texas Tech University.

Không có nhận xét nào: