9 tháng 11, 2011

tấm ảnh của James Mayfield CollectionNha Trang
Vũng Tầu

Nguồn: Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: