27 tháng 11, 2011

France Illustration 1952

HANOI. Participant au nettoyage des secteurs du Delta où s'était infiltré l'ennemi, des parachutistes bivousaquent près du bâtiment, couvert d'inscriptions où les "Viets" avaient installé la maison du Parti [Tham gia việc quét sạch các khu Châu thổ mà địch đã xâm nhập, đoàn nhảy dù đóng trại gần ngôi nhà che với các câu ghi mà cái "người Việt" đã xếp thành cơ quan Đảng.]

Làm Lộ BÍ MẬT
LÀ HẠI NƯỚC HẠI NÒI

HOAN HÔ CÁC CHIẾN SĨ
Đã Chiến Thắng
Tại ĐÔNG QUAN

nguồn: France Illustration 22 tháng 3 1952, tr. 266

SAIGON. A l'occasion de la fête de l'Indépendence, les formations de jeunesses ont défilé avec les troupes vietnamiennes devant S. M. Bao Dai", le general Salan, et gouverneur général S. E. Tran Van Hu [sic]. [Vào dịp Lễ Độc Lập, các đơn vị thanh niên đi rước với quân Việt trước Bệ hạ Bảo Đại, vị tướng Salan, và viên toàn quyền ngài Trần Văn Hưu.]

VÌ ĐỘC LẬP TỔ QUỐC
QUYẾT CHỐNG CỘNG SẢN XÂM LĂNG

Nguồn: France Illustration 29 tháng 3 1952, tr. 289.

Thêm tuyền truyến bên Pháp thời chiến tranh.

Không có nhận xét nào: