29 tháng 11, 2011

nước xuôi - suối chạy

Gần bờ biển Tennessee Cove ngày lễ Tạ Ơn.


View Larger Map

Không có nhận xét nào: