23 tháng 5, 2011

ảnh Tết Sài Gòn của Darryl Hanley Collection (loạt 2)Nguồn: Darryl Hanley Collection, Vietnam Center and Archive, Texas Tech University.

Không có nhận xét nào: