23 tháng 10, 2010

Đỗ Nhuận, “Con hơn cha là nhà có phúc” [If the Children Surpasses His Father, The Home is Blessed]

trích

nguồn: Đỗ Nhuận, “‘Con hơn cha là nhà có phúc’,” Về tính dân tộc trong âm nhạc Việt Nam (Hà nội: Nhà xuất bản Văn hóa, 1972), 26-34.

27 - Nếu kể từ ngày cách mạng thành công, thì thành tựu về âm nhạc chúng ta đạt được trong vòng hăm mấy năm nay nhiều bằng một thế kỷ trên mọi mặt sáng tác, nghiên cứu, huấn luyện, biểu diễn. Nếu kể từ năm 30, từ khi mới có Đảng, thì phải nói rằng những sáng tác âm nhạc đầu tiên của ta như Cùng nhau đi hồng binh, Hò la và một số bài khác của Nguyễn Văn Úc, Vương Gia Khương v.v... đều là những bài hát dân tộc, mặc dầu những người làm ra nó không hề nghĩ mình là nhạc sĩ và họ không cần biết bài hát họ làm ra có dân tộc hay không. Một lẽ giản dị họ thành người viết nhạc là hoàn toàn do yêu cầu của cách mạng. Quần chúng cần hát như vậy, trong nhà tù cần hát như vậy, cách mạng cần hát như vậy.

If you go back to the days when the revolution succeeded, our musical achievements during these twenty or so years have been like a century in every aspect of composition, research, training and performance. If you go back to the 1930s, since the time of the Party, then it must be said that our first musical compositions like “Let’s Go Together Red Army,” “Heave, shout” and a few other songs by Nguyễn Văn Úc, Vương Gia Khương, etc... are all national songs, though the people who made them never thought they were composers or whether the songs the made were national or not. The simple reason that they became writers of music was entirely at the revolution’s request. The masses needed to sing like that, in the prisons they needed to sing like that, the revolution needed to sing like that.


Năm 1972, thời Đỗ Nhuận soạn bài viết này, thì chưa có tác giả hay tư liệu nào cho rằng bài ca "Cùng nhau đi hồng binh" là tác phẩm của Đinh Nhu. Đỗ Nhuận chỉ xác định rằng bài ca này được ra đời "do yêu cầu của cách mạng." Nó xuất hiện một cách tự nhiên - Đảng có định mệnh vậy có sức lực đặc biệt để gợi ý cho các người chưa có ý thức về việc soạn nhạc bắt đầu làm việc sọan nhạc. Từ đó thì định mệnh ấy gây ra một lượt thành tựu về âm nhạc không ngừng.

Không có nhận xét nào: