27 tháng 2, 2018

Ông bầu gánh hát tây (1930)

M. Bourrin là ông bầu gánh đang hát nhà hát bây giờ.

nguồn: Trung Lập Báo (25 janvier1930), 1.

Claude Bourrin là một diễn viên, đạo diễn sinh hoạt nhiều ở Đông Dương những năm đầu thế kỷ 20.  Tôi chưa từng thấy một tấm ảnh của ông đến bây giờ.

Không có nhận xét nào: