2 tháng 11, 2016

Thưa các ngài. Hiệu "Etablissements Indophono"

Mời các ngài lại nghe các đĩa hát tiếng ta mới về kỳ tàu vừa rồi

157608 A - Hát vở Mọi, kép Sáu Cương, rạp Quảng Lạc B - Hát vở Mọi (tiếp theo).
157613 A - Văn quan Lới ba Phủ, M. Huong Giat, làng Yên-phụ, Hanoi. B- Văn quan Lớn Tuần (tiếp theo)
 157615 - A - Văn bà Thượng, M. Huong Giat, làng Yên phụ, Hanoi. B - Văn bà Thượng (tiếp theo). C - hát tiếng Khách, M. Huong Giat, Yên Phụ, Hanoi. D - Văn bà Thượng (tiếp theo).
157623 - A - Hát xẩm có đàn bầu, đào Nhat Khâm Thiên. B - Hát xẩm có đàn bầu (tiếp theo).
157618 - A - Hát Mưỡu, có trống chầu, đào Tan, Khâm Thiên. B - Hát nói, có trống chầu, đào Tan Khâm Thiên
157619 - A - Gịp ba cung bắc, có trống chầu, đao Than Khâm Thiên. B - Gịa ba cung bắc (tiếp theo).
157620 - A - Gửi thư, có trống chầu, đào Tan Khâm Thiên. C - Gửi thư  (tiếp theo).
157622 - A - Hát hãm, đào Nhat Khâm Thiên. B - Hát hãm (tiếp theo).

Hanoi 53, Rue Paul-Bert -- Haiphong 46, Boulevard Paul Bert

nguồn: Hà Thành ngọ báo (20 décembre 1929), tr. 3.


Cách 87 năm đây nhạc phổ thông, nhạc thịnh hành ở Hà Nội là hát ả đào, là chầu văn, là hát xẩm.  Chắc là chèo nữa, nhưng chèo không được quảng cáo.

Tại sao một công ty sản xuất đĩa và quảng cáo đĩa?  Để được kiếm tiền.  Một công ty không có ý kiến bảo tôn nền âm nhạc dân tộc truyền thống.  Đây là nhạc hằng ngày.

Tranh quảng cáo này có một người đàn ông nghe máy hát.  Ông mặc com lê, đeo cà vát và vẫn mê nhạc Việt.

Không có nhận xét nào: