17 tháng 9, 2014

thêm tấm ảnh từ Ronald W. Lauer Collection (1968)nguồn ảnh: Ronald W. Lauer Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: