12 tháng 9, 2014

Tấm ảnh từ Ronald W. Lauer Collection (12/1967)
nguồn ảnh: Ronald W. Lauer Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: