Ngày 22 tháng 01 năm 2012

tiệc Tết 1971 từ Don Kilgore Collection

nguồn ảnh: Don Kilgore Collection, Vietnam Center and Archive

Chúc mừng năm mới!

Không có nhận xét nào: