7 tháng 1, 2012

tấm ảnh chụp ở Vĩnh Long, Phước Long năm 1968 của Ogdon Williams Collection

Vĩnh LongPhước Long - tháng 11 1968 - chắc là nhà ở của một người Mỹ (ông Ogdon Williams) có thiết bị nghe nhạc rất hiện đại.nguồn ảnh: Ogdon Williams Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: