4 tháng 1, 2010

Estampe populaire représentant l'école des filles

Tranh in khắc của Trường Đầm ở Bắc Kỳ (nguồn: Musée du quai Branly)

Không có nhận xét nào: