6 tháng 1, 2018

Horaire des émission de "Radio-Saigon" (1932)

Tous les jours sauf le lundi:

18h. 30 à 20 h. -- Musique et informations (Annamite, Cambodigen, Tonkinois, Chinois).

20h. à 21h. 15. -- Musique enregistrée Européenne et informations en Français.

21h. 15 à 22h. 15 -- Concert par l'Orchestre de Radio-Saigon.

-----

18h. 30 à 19h. 30 -- Musique de Chambre.

19h. 30 à 21h. 30 -- Disques et informations europeéennes.

21h. 15 à 22 h. 23 -- Théâtre annamite et informations.


Tất cả mỗi ngày ngoài ngày thứ hai:

18 giờ đến 20 giờ -- Âm nhạc và thông tin (tiếng Việt, Khmer, Bắc kỳ, Trung quốc).

20 giờ đến 21.15 giờ -- Âm nhạc Châu Âu đăng ký và thông tin từ Pháp.

21.15 giờ đến 22.15 giờ -- Buổi biểu diễn của dàn nhạc Đài Phát thanh Sài Gòn.

-----

18.30 giờ đến 19.30 giờ -- Nhạc thính phòng.

19.30 giờ đến 21.30 giờ -- Đĩa hát và thông tin Châu Âu.

21.15 giờ đến 22.23 giờ -- Kịch An Nam và thông tinnguồn: Radio-Saigon: Bulletin hebdomadaire de la compagnie franco-indochinoise de radiophonie (11 février 1932), tr. 6.

Không có nhận xét nào: