8 tháng 1, 2018

Tái-Đồng-Ban (1928)

Từ 26 septembre tới 30 octobre 1928.

Hát tại rạp Thành-Xương, Saigon.

Từ 4 tới 11 octobre 1928.

Hát tại rạp Eden (Cholon).

Bổn ban hát Saigon Cholon một lần thứ nhi là vì lần đầu nhiều vị khán quan bị đi trễ hết chỗ ngồi, nên xem chưa được, lại lần nầy bổn ban có thêm hai tuồng mới và có sắm thêm giáp giáo mảo thiệt tốt, có nhạc Tây và đờn bản Annam nghe êm tai lắm.

Công luận báo (4 octobre 1928), tr. 2

Tôi không biết nhạc tây được giới thiệu vào kịch hát cải lương, nhưng nhất định đã có từ năm 1928.


Không có nhận xét nào: