18 tháng 1, 2018

Bài hát mừng Bắc-kỳ Nam-tửu (Song Celebrating Tonkin's Southern Spirits) - Tản Đà (1934)

Ta về, ta tắm ao ta,
Coming home we bathe in our pond
Ao ta tắm mát, rượu nhà uống ngon
Our pond is refreshing, the house wine tastes good
Nghĩ thôi sông cạn đá mòn,
Thinking only that rivers dry, stones wear down
Ai hay "quốc túy" lại còn có nay.
Who knows if the "national spirit" remains here now.
Nam nhân, nam tửu,
Southerners, southern spirits,
Người annam ấy uống rượu annam.
These Annamites drink southern wine.
Thật tha hồ cất chén với tri âm,
Feel free to lift a cup with bosom friends,
Bõ nhớ vụng thương thầm bao những lúc.
It's worth recalling to oneself of so many times.
Chất gạo có say không nhức óc
Rice intoxicating and not disturbing
Hơi men càng nhắp lại mềm môi.
Fermented flavor sipped, a little sloshed
Trải tang thương non nước đầy vơi.
Experiencing vicissitudes of a country's ups and downs
Còn chút đó cuộc đời chưa đáng chán.
There remains something of a tiresome life
Rót đầy chén, uống chơi cho cạn,
Empty the cup, drink it all up for fun,
Họ nhà Tiên, nào những bạn Lưu-linh!
A family of Fairies, friends of Liu Ling!
Yêu nhau một hớp cũng tình.
Loving each other with draught of feeling.

TẢN-ĐÀ NGUYỄN-KHẮC-HIẾU

Công ty vừa nhận được bài hát trên này của nhà thi sĩ Tản Đà gửi mừng vậy xin có lời chân-trọng cám ơn soạn giả và đăng để quốc dân đồng lãm

Công-ty rượu Văn Điển lại cảo.

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo (13 tháng 6 1934), 2.

Tản Đà quảng cáo lục bát cũng hay.

Không có nhận xét nào: