30 tháng 11, 2017

11 giờ 30 đêm qua có động đất trong thành phố Hanoi và ở ngoại ô (1935)


Hanoi. -- Đúng 11 giờ 30 đêm qua, có động đất trong gần khắc thành phố Hanoi và ở ngoại ô. Các hoành phi, câu đối thấy tự nhiên lúc lác; các ghế ngựa, bàn ghế thấy xê dịch; nhiều ngươi ngồi trên ghế cứ lắc lư như người lên đồng; nhiều người đang đứng ngoài đường tự nhiêu đâm loạng choạng; nhiều người ngã.

Động đất đến 5, 6 giây đồng hồ Tại phố Khâm-thiên, nhiều nhà sợ đổ nhà, phải chạy ra ngoài đường, Nhiều quan viên sợ đổ nhà bỏ cả cuộc vui, nhảy lên xe phóng nước đại. Động đất đã qua một lúc lâu, mà còn có nhiều người chưa dám vào trong nhà, họ đứng ngoài bàn ra tán vào láo xáo.

nguồn: Hà Thành Ngọ Báo (2 tháng 11 1935), 1.

Không có nhận xét nào: