21 tháng 12, 2016

Mày đến, chúng tao bắn! (If You Suckers Come, We'll Shoot) (1967)

nguồn: Cờ Giải Phóng (15 tháng 1 1967), bia.

Trên đường chiến thắng nở hoa

On victory's road flowers bloom

nguồn: Cờ Giải Phóng (tháng 2 1967), bia.

Không có nhận xét nào: