18 tháng 12, 2016

Cũng đúng luật (Also Following The Law) - Tô Tử [Tô Ngọc Vân] (1940)

 [tiếng kèn]
 Đội xếp:
-- Quá 10 giờ đêm, không được chơi âm nhạc làm ồn thành phố sẽ phải phạt!
Nhạc sĩ:
-- Đây kia người ta cũng chiên trống, đàn địch cả đêm, ông không cấm thì ông cũng không cấm được chúng tôi!
[nhạc sĩ đốt hương]
Đội xếp:
-- Người ta cúng lễ, theo luật, có quyền làm như thế đến hết đêm cũng được!

nguồn: Ngày Nay #221 (17 tháng 8 1940), tr. 17.

Nhạc để nghe, để giải trí khác với nhạc lễ cho tín ngưỡng.

Không có nhận xét nào: