17 tháng 7, 2016

Tiến lên giải phóng quê hương (Advance to Liberate The Homeland) -Thuận Yến (1968)

Nhịp đi. Tin tưởng

Sắp tan mây mù bình minh đang gọi chúng ta
Dark clouds about to break, dawn calls us
Đông Xuân năm nay quyết giành toàn thắng trong tay.
Winter-Spring this year we resolve to gain complete victory in our hands.
Sóng động gió nổi trên khắp miền Nam quét sạch những quân bạo tàn đón xuân về cùng quê hương.
Heavy waves and winds arise through the South sweeping clean the brutal soldiers, greet spring's return with the homeland

Nhớ thương căm hờn lòng ta nay đã chất đầy.
Longing, hatred our hearts are full
Anh em ta ơi dốc vào trận đánh hôm nay.
Brothers pour out into battle today.
Máu ta đã để trên đất Trị Thiên bắt giặc Mỹ kia phải đền quyết tâm diệt lũ tay sai.
Our blood left on Trị Thiên land will force the American invaders to pay, we resolve to wipe out their lackeys

Bấy lâu mong chờ thời cơ nay đã tới rồi.
It's been so long we've awaited this opportunity that has come.
Anh em ơi tiến về giải phóng quê hương.
Brothers advance home to liberate the homeland.
Sức ta lớn mạnh như núi Trường-sơn nhất định đánh tan kẻ thù cướp chính quyền về tay ta vùng lên anh em ta ơi.
Our strength is powerful like the Annamite Cordillera, resolve to smash the enemy, snatch back authority into our hands, brothers.

nguồn: Quân Giải Phóng số Tết Mậu Thân 1968, tr. 5.

Bài ca này được soạn ngay trước biến cố Tết Mậu Thân.  Một bài ca xuân bình thường có nội dung sum họp lại gia đình.  Xuân này khi "đón xuân về" thì phải "quét sạch những quân bạo tàn."  "Giặc Mỹ" phải "đền" và "tay sai" (quân lực và chính quyền của nước Việt Nam Cộng Hòa) thì phải bị "diệt."

Tôi chưa thấy bài này trong danh sách các ca khúc của Thuận Yến. Ông không in lại trong Tuyển Tập 117 Ca Khúc (1965-2001) (Hà Nội: Nxb Âm nhạc, 2002) của ông.

Không có nhận xét nào: