13 tháng 7, 2016

Cô đồng đực (phán theo lời thánh) - 1958

Cô Đồng Đực: (phán theo lời thánh)

-- "Em" mà biết đến "anh" chăng
"Bể trần" anh lấp cho bằng mới tha

Masculine Sorceress: (mouthing the words of a saint)

-- Don't "you" know "me"?
"The sea of life" I must fill up to be released

Nguồn: Thời mới 21 tháng 2 1958.


Lại văn hóa phi vật thể.

Không có nhận xét nào: